Thông báo điều chỉnh danh mục chứng khoán ký quỹ (loại KDC)

20/08/2018 15:26

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN xin trân trọng thông báo loại cổ phiếu:

  • KDC: Công ty cổ phần Tập đoàn Kido

khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại AseanSecurities kể từ ngày 20/08/2018.

Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại AseanSc hiện đang áp dụng không thay đổi.

Trân trọng thông báo./.