Điểm tin giao dịch 23.08.2018

23/08/2018 17:20

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
984,12 1,97 0,20%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
987,09 4,94 0,50%
Đợt đóng cửa
Closing session
987,36 5,21 0,53%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
146,85    
Đợt mở cửa
Opening session
3,51    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
124,38    
Đợt đóng cửa
Closing session
8,98    
Thỏa thuận
Put-through session
9,98    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
3.508,38    
Đợt mở cửa
Opening session
52,13    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
2.934,68    
Đợt đóng cửa
Closing session
224,49    
Thỏa thuận
Put-through session
297,08    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
8,76 473,60  
Bán
Sell
13,97 594,83