Điểm tin giao dịch 28.08.2018

28/08/2018 16:25

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
993,95 2,03 0,20%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
995,29 3,37 0,34%
Đợt đóng cửa
Closing session
995,19 3,27 0,33%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
176,27    
Đợt mở cửa
Opening session
3,24    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
146,81    
Đợt đóng cửa
Closing session
10,28    
Thỏa thuận
Put-through session
15,94    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
4.342,58    
Đợt mở cửa
Opening session
66,10    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
3.586,57    
Đợt đóng cửa
Closing session
226,20    
Thỏa thuận
Put-through session
463,71    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
15,67 755,57  
Bán
Sell
8,84 440,61