HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh

30/08/2018 14:23

Căn cứ theo Quyết định số 313/QĐ-SGDHCM ngày 15 tháng 08 năm 2018 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nắm giữ. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nắm giữ như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  04 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:   04 NĐT
Cá nhân nước ngoài:     0 NĐT
Tổ chức trong nước:     0 NĐT
Tổ chức nước ngoài:     0 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    1.800.100 CP

Cá nhân trong nước:     1.800.100 CP
Cá nhân nước ngoài:                  0 CP
Tổ chức trong nước:                  0 CP
Tổ chức nước ngoài:                  0 CP