Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Phương Đông

04/09/2018 15:19

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Phương Đông như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Phương Đông
  3. Địa chỉ: Số 45 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  4. Vốn điều lệ thực góp: 5.000.000.000.000 đồng (Năm nghìn tỷ đồng)
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.476.124 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 4 NĐT

                Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 4 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 2.954.748 cổ phần

                Trong đó: Tổ chức: 0 CP                        Cá nhân: 2.954.748 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 04/09/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 06/09/2018