Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi

04/09/2018 15:20

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi như sau:

  1. Tên doanh nghiệp đấu giá cổ phần: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi
  2. Địa chỉ: Xóm Dân Chủ, xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
  3. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 18.500.000.000 đồng (Mười tám tỷ năm trăm triệu đồng)
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.781.200 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 28 NĐT

                Trong đó: Tổ chức: 3 NĐT                      Cá nhân: 25 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 24.999.300 cổ phần

                Trong đó: Tổ chức: 5.343.600 CP           Cá nhân: 19.655.700 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 04/09/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 06/09/2018