Điểm tin giao dịch 04.09.2018

04/09/2018 17:07

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
990,79 1,25 0,13%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
979,91 -9,63 -0,97%
Đợt đóng cửa
Closing session
975,94 -13,60 -1,37%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
185,94    
Đợt mở cửa
Opening session
2,52    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
156,92    
Đợt đóng cửa
Closing session
12,69    
Thỏa thuận
Put-through session
13,81    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
3.987,41    
Đợt mở cửa
Opening session
51,66    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
3.302,00    
Đợt đóng cửa
Closing session
289,51    
Thỏa thuận
Put-through session
344,24    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
7,20 351,32  
Bán
Sell
11,30 357,62