HOSE: Danh sách các Công ty Niêm yết có BCTC soát xét bán niên năm 2018 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 05/09/2018)

05/09/2018 17:05

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty Niêm yết có BCTC soát xét bán niên năm 2018 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 05/09/2018). Nội dung chi tiết được đính kèm sau đây: