HOSE: Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ ELC, HAI & KSH

07/09/2018 16:17

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):