Điểm tin giao dịch 10.09.2018

10/09/2018 17:09

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
969,74 0,84 0,09%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
971,63 2,73 0,28%
Đợt đóng cửa
Closing session
970,34 1,44 0,15%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
190,66    
Đợt mở cửa
Opening session
4,44    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
136,11    
Đợt đóng cửa
Closing session
9,78    
Thỏa thuận
Put-through session
40,33    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
3.657,67    
Đợt mở cửa
Opening session
68,70    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
2.648,96    
Đợt đóng cửa
Closing session
205,75    
Thỏa thuận
Put-through session
734,26    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
15,68 712,96  
Bán
Sell
13,60 582,17