HOSE: Nhắc nhở chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018 (gia hạn)

10/09/2018 10:38

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM nhắc nhở chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018 (gia hạn) đối với các Công ty Niêm yết sau đây (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):