HOSE: Thông báo loại cổ phiếu ra khỏi danh sách chứng khoán cơ sở của CW trong quý III/2018 (được áp dụng từ ngày 14/09/2018)

14/09/2018 16:36

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo loại cổ phiếu ra khỏi danh sách chứng khoán cơ sở của CW trong quý III/2018 như sau: