HOSE: Quyết định chấm dứt tư cách thành viên giao dịch HVS

17/09/2018 09:45

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo Quyết định chấm dứt tư cách thành viên giao dịch đối với CTCP Chứng khoán HVS Việt Nam như sau: