HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên In Tổng hợp Bình Dương

20/09/2018 11:59

Căn cứ theo Quyết định số 330/QĐ-SGDHCM ngày 24 tháng 08 năm 2018 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên In Tổng hợp Bình Dương. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên In Tổng hợp Bình Dương như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  03 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:   02 NĐT
Cá nhân nước ngoài:    01 NĐT
Tổ chức trong nước:     0 NĐT
Tổ chức nước ngoài:     0 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    1.001.000 CP

Cá nhân trong nước:     1.000.000 CP
Cá nhân nước ngoài:           1.000 CP
Tổ chức trong nước:                  0 CP
Tổ chức nước ngoài:                  0 CP