Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum

21/09/2018 16:31

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum như sau:

  1. Tên doanh nghiệp đấu giá cổ phần: Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum
  2. Địa chỉ: Số 182 đường Trần Phú, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
  3. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 83.302.000.000 đồng (Tám mươi ba tỷ ba trăm linh hai triệu đồng)
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 5.213.830 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 3 NĐT

                   Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                      Cá nhân: 2 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.684.830 cổ phần

                   Trong đó: Tổ chức: 5.213.830 CP           Cá nhân: 471.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24/09/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 26/09/2018