HOSE: Loại bỏ cổ phiếu PTC thuộc VNX Allshare

28/09/2018 17:17

SGDCK TP.HCM và SGDCK Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu PTC thuộc VNX Allshare như sau:

–    Cổ phiếu bị loại bỏ: PTC (CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện).

–    Lý do: Cổ phiếu PTC của CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát theo Thông báo số 1211/TB-SGDHCM ngày 28/09/2018 của SGDCK TP.HCM.

–    Ngày hiệu lực: 05/10/2018.

–    Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

 

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn (c%) mới

VNX Allshare

VNM

78,94%