HOSE: Loại bỏ cổ phiếu PTC thuộc VNSmallcap và VNAllshare

28/09/2018 17:14

SGDCK TP.HCM công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu PTC thuộc VNSmallcap và VNAllsharenhư sau:

            Cổ phiếu bị loại bỏ: PTC (CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện).

           Lý do: Cổ phiếu PTC của CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát theo Thông báo số 1211/TB-SGDHCM ngày 28/09/2018 của SGDCK TP.HCM.

            Ngày hiệu lực: 05/10/2018.

            Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn (c%) mới

VNAllshare

VIC

88,77%

VNM

69,89%

1.      SGDCK TP.HCM công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu PTC thuộc VNSmallcap và VNAllsharenhư sau:

            Cổ phiếu bị loại bỏ: PTC (CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện).

            Lý do: Cổ phiếu PTC của CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát theo Thông báo số 1211/TB-SGDHCM ngày 28/09/2018 của SGDCK TP.HCM.

            Ngày hiệu lực: 05/10/2018.

            Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn (c%) mới

VNAllshare

VIC

88,77%

VNM

69,89%