Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Cảng Nha Trang

04/10/2018 14:16

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Cảng Nha Trang như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: UBND tỉnh Khánh Hòa
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Cảng Nha Trang
  3. Địa chỉ: Số 05 Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
  4. Vốn điều lệ: 245.390.490.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.570.809 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 4 NĐT

                  Trong đó: Tổ chức: 2 NĐT                      Cá nhân: 2 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 4.715.427 cổ phần

                  Trong đó: Tổ chức: 3.141.618 CP           Cá nhân: 1.573.809 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 05/10/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 09/10/2018