Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Quân đội

10/10/2018 14:26

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Quân đội như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Quân đội
  3. Địa chỉ: Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội
  4. Vốn điều lệ thực góp: 21.604.513.810.000 đồng (Hai mươi mốt nghìn sáu trăm linh tư tỷ năm trăm mười ba triệu tám trăm mười nghìn đồng)
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 53.400.000 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 10 NĐT

                    Trong đó: Tổ chức: 5 NĐT                      Cá nhân: 5 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.934.000 cổ phần

                    Trong đó: Tổ chức: 4.800.000 CP           Cá nhân: 1.134.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 11/10/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 15 giờ 30 phút ngày 15/10/2018