HOSE : Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Tân Khánh An

15/10/2018 11:35

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của  Công ty TNHH Một thành viên Tân Khánh An được tổ chức vào ngày 15/10/2018 như sau: