HOSE: Bộ chỉ số HOSE-Index kỳ tháng 07/2018, hiệu lực ngày 22/10/2018

15/10/2018 14:02

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM công bố cập nhật Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float và Tỷ trọng giới hạn vốn hóa của các cổ phiếu thành phần thuộc Bộ chỉ số HOSE-Index kỳ tháng 07/2018, hiệu lực ngày 22/10/2018, chi tiết file đính kèm.