HOSE: Loại bỏ cổ phiếu ALV và VMI ra khỏi rổ VNX Allshare

16/10/2018 17:12

SGDCK TP.HCM và SGDCK Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu ALV của CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV và cổ phiếu VMI của CTCP Khoáng sản và Đầu tư VISACO như sau:

STT

Mã Cổ phiếu

Tên Công ty

Lý do loại bỏ

1

ALV

CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV

Cổ phiếu vào diện bị kiểm soát theo Thông báo số 1241/TB-SGDHN ngày 12/10/2018 của SGDCK Hà Nội.

2

VMI

CTCP Khoáng sản và Đầu tư VISACO

Cổ phiếu vào diện bị kiểm soát theo Thông báo số 1240/TB-SGDHN ngày 12/10/2018 của SGDCK Hà Nội.

–    Ngày hiệu lực: 17/10/2018.

–    Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn (c%) mới

VNX Allshare

VIC

94,47 %

VNM

81,29 %