HOSE: Thông báo về việc đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ TPB

22/10/2018 17:25

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ TPB như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):