Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Cao su Sông Bé

29/10/2018 13:23

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Cao su Sông Bé được tổ chức vào ngày 25/10/2018 như sau: