HOSE: Thông báo đưa cổ phiếu HSL ra khỏi danh sách và bổ sung vào danh sách mã chứng khoán HTN không được phép giao dịch ký quỹ

12/11/2018 16:50

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo đưa cổ phiếu HSL ra khỏi danh sách và bổ sung vào danh sách mã chứng khoán HTN không được phép giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):