HOSE: Loại bỏ cổ phiếu HAI, MCG thuộc VNSmallcap và VNAllshare

12/11/2018 13:46

SGDCK TP.HCM công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu HAI, MCG thuộc VNSmallcap và VNAllshare như sau:

STT

Mã Cổ phiếu

Tên Công ty

Lý do loại bỏ

1

HAI

CTCP Nông dược HAI

Cổ phiếu vào diện bị kiểm soát đặc biệt theo Thông báo số 1355/TB-SGDHCM ngày 09/11/2018 của SGDCK TP.HCM.

2

MCG

CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam

Cổ phiếu vào diện bị kiểm soát theo Thông báo số 1358/TB-SGDHCM ngày 09/11/2018 của SGDCK TP.HCM.

–    Ngày hiệu lực: 16/11/2018.

–    Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn (c%) mới

VNAllshare

VIC

83,58 %

VNM

75,34 %