HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đồng Việt Thành

21/11/2018 17:43

Sở GDCK TP.HCM xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đồng Việt Thành như sau: