Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Giấy Việt Trì do Tổng công ty Giấy Việt Nam – Công ty TNHH sở hữu

28/11/2018 14:09

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Giấy Việt Trì do Tổng công ty Giấy Việt Nam – Công ty TNHH sở hữu như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Giấy Việt Nam – Công ty TNHH
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Giấy Việt Trì
  3. Địa chỉ: Đường Sông Thao, Phường Bến Gót, TP Việt Trì, Phú Thọ
  4. Vốn điều lệ: 73.450.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.130.050  cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 11 NĐT

                   Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 11 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 6.390.250 cổ phần

                   Trong đó: Tổ chức: 0 CP                        Cá nhân: 6.390.250 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/11/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 30/11/2018