HOSE: Thông báo về việc đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ TGG

28/11/2018 09:06

Sở GDCK TP.HCM thông báo danh sách đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau: