HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa

06/12/2018 10:58

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa được tổ chức vào ngày 05/12/2018 như sau: