HOSE: Quy định xử lý vi phạm công ty chứng khoán thành viên và đại diện giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

13/12/2018 17:05

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quy định xử lý vi phạm công ty chứng khoán thành viên và đại diện giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau: