Điểm tin giao dịch 14.12.2018

14/12/2018 15:18

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
14/12/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 952,04 -8,21 -0,85% 4.740,86      
VN30   918,79 -10,11 -1,09% 1.789,90      
VNMIDCAP 975,16 -1,68 -0,17% 803,18      
VNSMALLCAP 812,81 -1,64 -0,20% 226,24      
VN100   878,42 -7,73 -0,87% 2.593,08      
VNALLSHARE 876,16 -7,32 -0,83% 2.819,32      
VNCOND 1.013,87 -9,36 -0,91% 162,44      
VNCONS 888,02 -4,42 -0,50% 233,79      
VNENE   581,56 -3,52 -0,60% 111,66      
VNFIN   757,28 -11,20 -1,46% 860,24      
VNHEAL 1.018,58 -0,29 -0,03% 10,25      
VNIND   633,27 -4,70 -0,74% 594,39      
VNIT   785,96 -7,42 -0,94% 69,07      
VNMAT 993,85 -10,62 -1,06% 251,58      
VNREAL 1.271,66 -6,48 -0,51% 448,69      
VNUTI   764,97 -5,97 -0,77% 69,34      
VNXALLSHARE 1.337,48 -10,56 -0,78% 3.667,96      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
131.393.080 2.797      
Thỏa thuận
Put though
68.927.642 1.944      
Tổng
Total
200.320.722 4.741      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 TCB 52.663.700 DTT 6,93% APG -6,99%    
2 CTG 11.320.020 HAS 6,90% MDG -6,99%    
3 EIB 8.630.550 TTE 6,81% RIC -6,98%    
4 MBB 8.540.850 PDN 6,74% SII -6,94%    
5 ITA 5.356.910 HOT 6,67% HLG -6,94%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
10.487.300 5,24% 9.816.391 4,90% 670.909    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
321 6,78% 322 6,78% 0    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 CII 2.769.990 HPG 93 CII 2.504.350    
2 HPG 2.767.440 CII 73 EIB 1.482.530    
3 CTG 1.529.570 VNM 72 STB 476.020    
4 EIB 1.496.530 CTG 35 HNG 229.210    
5 ITA 1.044.580 VRE 30 DXG 220.600    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 MWG MWG chính thức giao dịch bổ sung 3.530.977 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/01/2017.
2 DHC DHC chính thức giao dịch bổ sung 43.539 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 13/12/2017.
3 HCMA1805 HCMA1805 giao dịch không quyền – trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 20/12/2018.
4 HPX HPX niêm yết và giao dịch bổ sung 22.499.985 cp (trả cổ tức năm 2017) tại HOSE ngày 14/12/2018, ngày niêm yết có hiệu lực: 05/12/2018.
5 NVL NVL giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ ngày 21/12/2018 đến ngày 31/12/2018.
6 DPG DPG giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 07/01/2019.
7 MWG MWG niêm yết và giao dịch bổ sung 107.597.146 cp (trả cổ tức) tại HOSE ngày 14/12/2018, ngày niêm yết có hiệu lực: 07/12/2018.
8 NAF NAF niêm yết và giao dịch bổ sung 3.299.782 cp (trả cổ tức) tại HOSE ngày 14/12/2018, ngày niêm yết có hiệu lực: 07/12/2018.
9 VIC11725 VIC11725 giao dịch không quyền – trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 28/12/2018.
10 VIC11504 VIC11504 hủy niêm yết tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 17/12/2018, ngày GD cuối cùng: 14/12/2018.
11 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 6.200.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 14/12/2018.