HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Trung tâm Phát hành Sách Bạc Liêu

17/12/2018 10:15

Căn cứ theo Quyết định số 479/QĐ-SGDHCM ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Trung tâm Phát hành Sách Bạc Liêu. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần ra công chúng của Trung tâm Phát hành Sách Bạc Liêu như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  11 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:  11 NĐT
Cá nhân nước ngoài:    0 NĐT
Tổ chức trong nước:    0 NĐT
Tổ chức nước ngoài:    0 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    2.200 CP

Cá nhân trong nước:        2.200 CP
Cá nhân nước ngoài:              0 CP
Tổ chức trong nước:              0 CP
Tổ chức nước ngoài:              0 CP