HOSE: Thông báo về việc đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ DBD

17/12/2018 16:48

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):