Điểm tin giao dịch 21.12.2018

21/12/2018 15:15

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
21/12/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 912,26 -5,98 -0,65% 5.414,95      
VN30   873,09 -3,94 -0,45% 2.326,00      
VNMIDCAP 948,79 -0,69 -0,07% 746,91      
VNSMALLCAP 791,84 0,45 0,06% 213,27      
VN100   838,36 -3,58 -0,43% 3.072,90      
VNALLSHARE 836,68 -3,58 -0,43% 3.286,18      
VNCOND 997,47 11,28 1,14% 221,73      
VNCONS 822,04 -17,83 -2,12% 642,56      
VNENE   551,78 4,46 0,81% 36,98      
VNFIN   722,26 2,69 0,37% 624,20      
VNHEAL 1.004,00 -0,66 -0,07% 8,82      
VNIND   620,11 3,07 0,50% 681,20      
VNIT   755,39 6,50 0,87% 30,69      
VNMAT 915,25 -3,12 -0,34% 287,58      
VNREAL 1.237,26 -7,47 -0,60% 708,65      
VNUTI   743,69 -8,68 -1,15% 30,93      
VNXALLSHARE 1.277,63 -8,33 -0,65% 4.506,59      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
131.219.760 3.082      
Thỏa thuận
Put though
67.886.142 2.333      
Tổng
Total
199.105.902 5.415      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 TCB 27.123.860 HTN 6,98% DPR -11,17%    
2 GEX 10.630.650 L10 6,95% COM -9,09%    
3 VPB 9.752.010 NVT 6,89% TRC -8,96%    
4 HDB 9.222.200 HPX 6,89% APG -7,00%    
5 MBB 5.483.190 SCD 6,89% TTE -6,97%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
26.985.880 13,55% 32.572.540 16,36% -5.586.660    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
952 17,57% 1.264 23,34% -312    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 GEX 14.033.020 GEX 327 HNG 1.402.000    
2 HPG 5.281.660 VNM 309 GEX 1.127.160    
3 DXG 5.010.700 MSN 243 AST 1.074.000    
4 MSN 3.077.470 HPG 157 SBT 694.930    
5 HNG 2.998.000 VHM 133 VNG 500.000    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 MWG MWG chính thức giao dịch bổ sung 2.305.662 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 02/01/2018.
2 TTF TTF chính thức giao dịch bổ sung 70.000.000 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 21/01/2018.
3 DPR DPR giao dịch không hưởng quyền – Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 40%, ngày thanh toán: 26/02/2019.
4 ITD ITD giao dịch không hưởng quyền – Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian: dự kiến từ ngày 21/1/2019 và nội dung: chuyển đổi hình thức chia cổ tức đợt cuối năm 2017 với tỉ lệ 5% bằng cổ phần thành hình thức tiền mặt.
5 ITD ITD giao dịch không hưởng quyền – Trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%, ngày thanh toán: 08/1/2019.
6 SJF SJF giao dịch không hưởng quyền – Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian: dự kiến tháng 1/2019 và nội dung: thông qua 1 số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
7 COM COM giao dịch không hưởng quyền – Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 40%, ngày thanh toán: 04/1/2019.
8 TRC TRC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 22/01/2019.
9 PNJ PNJ nhận quyết định niêm yết bổ sung 4.863.658 cp (ESOP) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 21/12/2018.