HOSE: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

27/12/2018 11:27

Ngày 27/12/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh nhận được hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV. Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đang xem xét hồ sơ và thực hiện các thủ tục chấp thuận tư cách thành viên giao dịch đối với Công ty theo quy định.