SeABank: CBTT về việc UBCKNN đã nhận đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

28/12/2018 18:33

Kính gửi Quý cổ đông và Nhà đầu tư,

UBCKNN đã có Công văn số 8509/UBCK-QLCB ngày 28/12/2018 xác nhận đã nhận đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của SeABank.

Chi tiết văn bản theo tài liệu đính kèm