HOSE: Nhận hồ sơ đăng ký giao dịch trực tuyến của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV

03/01/2019 17:11

Ngày 03/01/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh nhận được hồ sơ đăng ký giao dịch trực tuyến của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV. Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đang xem xét hồ sơ và thực hiện các thủ tục chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán CV triển khai giao dịch trực tuyến theo quy định.