HOSE: Thông báo danh sách các công ty chứng khoán thành viên làm đại lý đấu giá cho Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM năm 2019

04/01/2019 17:39

Thông báo danh sách các công ty chứng khoán thành viên làm đại lý đấu giá cho Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM năm 2019 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):