Thông báo điều chỉnh danh mục chứng khoán ký quỹ (loại FCN, NCT)

07/01/2019 09:22

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN xin trân trọng thông báo loại cổ phiếu:

  • FCN: Công ty cổ phần FeCon
  • NCT: Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội bài

khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại AseanSecurities kể từ ngày 07/01/2019.

Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại AseanSc hiện đang áp dụng không thay đổi.

Trân trọng thông báo./.