SGDCK TP.HCM và SGDCK Hà Nội công bố Quyết định liên tịch số 01/QĐLT-SGDHCM-SGDHN ngày 28/12/2018 ban hành Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số VNX-Index (phiên bản 1.2)

18/01/2019 09:33

SGDCK TP.HCM và SGDCK Hà Nội công bố Quyết định liên tịch số 01/QĐLT-SGDHCM-SGDHN ngày 28/12/2018 ban hành Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số VNX-Index (phiên bản 1.2). Nội dung chi tiết trong file đính kèm với các thay đổi như sau:
–     Tại mục 9 – Chính sách công bố thông tin: Thay đổi thời gian hiệu lực đối các thay đổi định kỳ của chỉ số.
Thời gian chính thức áp dụng : Kỳ tháng 1/2019
–     Tại mục 3.3.5: Làm tròn tỉ lệ freefloat khi tính toán chỉ số.
Thời gian chính thức áp dụng : Kỳ tháng 4/2019.