Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Truyền hình cáp Hải Dương do UBND tỉnh Hải Dương sở hữu

14/01/2019 17:57

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Truyền hình cáp Hải Dương do UBND tỉnh Hải Dương sở hữu như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: UBND Tỉnh Hải Dương 
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Truyền hình cáp Hải Dương
  3. Địa chỉ: Số 75, phố Phạm Hồng Thái, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
  4. Vốn điều lệ: 14.130.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 692.370  cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 7 NĐT

                  Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 7 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 575.300 cổ phần

                  Trong đó: Tổ chức: 0 CP                        Cá nhân: 575.300 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 15/01/2019
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 17/01/2019