HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư Xây dựng Đắk Lắk

25/01/2019 17:42

Căn cứ theo Quyết định số 06/QĐ-SGDHCM ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư Xây dựng Đắk Lắk. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư Xây dựng Đắk Lắk như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  08 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:  05 NĐT
Cá nhân nước ngoài:    0 NĐT
Tổ chức trong nước:  03 NĐT
Tổ chức nước ngoài:    0 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    73.745.600 CP

Cá nhân trong nước: 20.949.200 CP
Cá nhân nước ngoài:                 0 CP
Tổ chức trong nước: 52.796.400 CP
Tổ chức nước ngoài:                 0 CP