Báo cáo phân tích kỹ thuật – DXG và LDG (19/02/2019)

19/02/2019 11:38

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Mã cổ phiếu: DXG – CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE)

Nhận định: Xu hướng ngắn hạn (< 1 tháng) của DXG là tăng, xu hướng trung hạn (1 – 3 tháng) là đi ngang, và xu hướng dài hạn (>3 tháng) là giảm.

Khuyến nghị: Chúng tôi cho rằng, trong kịch bản tích cực, DXG sẽ kiểm tra vùng kháng cự trung hạn 25.0 – 25.5, bao gồm MA(100), nếu vượt qua vùng này thì vùng kháng cự tiếp theo dự báo ở mức 26.0 – 26.5, bao gồm MA(150) và MA(200). Trong kịch bản tiêu cực, vùng hỗ trợ gần của DXG dự báo ở mức 24.0 – 24.5, bao gồm MA(20) và MA(50), nếu thủng vùng này thì DXG sẽ đi vào xu hướng giảm trong ngắn và trung hạn, vùng hỗ trợ tiếp theo dự báo ở mức 23.0 – 23.5.

Mã cổ phiếu LDG – CTCP Đầu tư LDG (HOSE)

Nhận định: Xu hướng ngắn hạn (< 1 tháng) của LDG là giảm, xu hướng trung hạn (1 – 3 tháng) là giảm, và xu hướng dài hạn (>3 tháng) là giảm.

Khuyến nghị: Chúng tôi cho rằng, trong kịch bản tiêu cực, LDG sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần 13.0 – 13.5, nếu thủng vùng này thì vùng hỗ trợ tiếp theo của LDG dự báo ở mức 12.0 – 12.5. Trong kịch bản tích cực, vùng kháng cự gần của LDG dự báo ở mức 14.0 – 14.5, bao gồm MA(20), nếu vượt qua vùng này thì LDG sẽ đi vào xu hướng tăng trong ngắn hạn, vùng kháng cự tiếp theo dự báo ở mức 15.0 – 15.5.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.