HOSE: Loại bỏ cổ phiếu VCR thuộc VNX Allshare

25/02/2019 17:33

SGDCK TP.HCM và SGDCK Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu VCR thuộc VNX Allshare như sau:

–    Cổ phiếu bị loại bỏ: VCR (CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex).

–    Lý do: CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex bị đưa vào diện kiểm soát theo Thông báo số 169a/TB-SGDHN ngày 21/02/2019 của SGDCK Hà Nội.

–    Ngày hiệu lực: 26/02/2019.

–    Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn (c%) mới

VNX Allshare

VIC

95,18 %

VNM

80,29 %