Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

19/02/2019 17:37

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh như sau:
  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: UBND Tỉnh Hà Tĩnh 
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh
  3. Địa chỉ: số 161 đường Xuân Diệu, Phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
  4. Vốn điều lệ: 164.383.820.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 4.858.600 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 14 NĐT
                   Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                      Cá nhân: 13 NĐT
  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 115.500 cổ phần
                   Trong đó: Tổ chức: 97.000 CP               Cá nhân: 18.500 CP
  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20/02/2019
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 22/02/2019