Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Cấp nước Cửa Lò

20/02/2019 16:41

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Cấp nước Cửa Lò như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An   
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Cấp nước Cửa Lò
  3. Địa chỉ: Khối 1, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
  4. Vốn điều lệ thực góp: 48.269.590.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.718.787 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 3 NĐT

                Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                      Cá nhân: 2 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.235.300 cổ phần

                Trong đó: Tổ chức: 2.365.300 CP           Cá nhân: 870.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/02/2019
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 25/02/2019