Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Cấp nước Diễn Châu do UBND tỉnh Nghệ An sở hữu

20/02/2019 16:43

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Cấp nước Diễn Châu do UBND tỉnh Nghệ An sở hữu vào ngày 25/02/2019. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 18/02/2019) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Cấp nước Diễn Châu do UBND tỉnh Nghệ An sở hữu ban hành kèm theo Quyết định 42/QĐ-SGDHN ngày 18/01/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Cấp nước Diễn Châu do UBND tỉnh Nghệ An sở hữu vào ngày 25/02/2019