Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Lilama 69 – 3

21/02/2019 16:44

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Lilama 69 – 3 như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Lilama 69 – 3
  3. Địa chỉ: Số 515 đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
  4. Vốn điều lệ: 82.793.610.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.518.454 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 33 NĐT

                 Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 33 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 2.524.700 cổ phần

                 Trong đó: Tổ chức: 0 CP                        Cá nhân: 2.524.700 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/02/2019
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 26/02/2019