Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Cấp nước Cửa Lò do UBND tỉnh Nghệ An sở hữu

25/02/2019 16:49

Ngày đấu giá: 25/02/2019
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Cấp nước Cửa Lò
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.718.787 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 10.100 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 3 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.235.300 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 3 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 3.235.300 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 1.608.900 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 435.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 10.300 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 10.100 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 10.300 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 10.200 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 10.275 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 1 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 2.718.787 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 2.283.787 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 27.936.017.400 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 26/02/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 04/03/2019
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 27/02/2019 đến ngày 04/03/2019